Форум

Data.BG Форуми: Курсови проекти условия и решения - Data.BG Форуми

Прехвърляне към съдържание

Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

Курсови проекти условия и решения

#1
Потребителят е неактивен   mcwolfmm 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 9008
 • Регистриран: 16-November 04
 • Репутация: 2
that`s that

дайър

Мнението беше редактирано от faintosemsedem: 24.01.10 - 00:13

0

#2
Потребителят е неактивен   shccold 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 33
 • Регистриран: 07-October 06
 • Репутация: 0
 • Град:Sofia
 • Интереси:sf
Програма: Паскал
ОС: nvm

Имам някдае грешка ама немога да я намеря...

program masivi;
const
M:= 5;
var a,b,c: array[M,M] of Real;
var i,j,cnt:integer;
var x:real;

procedure input(var a:array[M,M] of Real); {nepomnq koga se pi6e6e var, vij ako ne ba4ka gi razmeni - na taq mahni var, a na drugite sloji}
begin
for i:=1 to M do
for j:=1 to M do
writeln('vyvedi element[',i,',',j,']:');
readln(a[i,j]);
end;

procedure output(a:array[M,M] of Real);
begin
for i:=1 to M do
begin
writeln();
for j:=1 to M do
write(a[i,j],' ');
end;
end;

procedure count(a:array[M,M] of real, x:real);
begin
cnt:=0;
for i:=1 to M do
for j:=i to M do
if a[i,j]>x then
cnt:=cnt+1;
writeln("broq na elementite otgovarq6ti na uslovieto e ",cnt);
end;

begin
input(a);
input(B);
input©;
output(a);
writeln('vavedi x za a ');
readln(x);
count(a,x);
output(B);
writeln('vavedi x za b ');
readln(x);
count(b,x);
output©;
writeln('vavedi x za c ');
readln(x);
count(c,x);
end.


Bboying is a kind of life !!!
0

#3
Потребителят е неактивен   sexybabytg 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 26-November 08
 • Репутация: 0
Здравейте, имам следната курсова задача:
Да се напише програма, която чете от текстов файл изображение във формат PGM, показва изображението и чрез команди от менюто показва до него същото изображение или изображението завъртяно на +90 и -90 градуса.

Програмата трябва да е на Visual C
за ОС:WINDOWS

Това е програмата която може да се преработи-тази отваря празен файл


// vievimgView.cpp : implementation of the CVievimgView class
//

#include "stdafx.h"
#include "vievimg.h"

#include "vievimgDoc.h"
#include "vievimgView.h"

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView

IMPLEMENT_DYNCREATE(CVievimgView, CView)

BEGIN_MESSAGE_MAP(CVievimgView, CView)
//{{AFX_MSG_MAP(CVievimgView)
//ON_COMMAND(ID_VIEW_NORMAL, OnViewNormal)
//}}AFX_MSG_MAP
// Standard printing commands
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT, CView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_DIRECT, CView::OnFilePrint)
ON_COMMAND(ID_FILE_PRINT_PREVIEW, CView::OnFilePrintPreview)
END_MESSAGE_MAP()
int param = 0;
///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView construction/destruction

CVievimgView::CVievimgView()
{
// TODO: add construction code here

}

CVievimgView::~CVievimgView()
{
}

BOOL CVievimgView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
// TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
// the CREATESTRUCT cs

return CView::PreCreateWindow(cs);
}

///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView drawing

void CVievimgView::OnDraw(CDC* pDC)
{
char *ptr,s[255],s1[255],c;
FILE *in, *out; int i,N,M,L,x,y;


CVievimgDoc* pDoc = GetDocument();
ASSERT_VALID(pDoc);


if ((in = fopen("s:kzflower.pgm", "rt")) == NULL)
{
MessageBox("File not foiund","Error");
return ;
}

fgets(s,255,in); s[2] = '0';
if (strcmp(s,"P2") != 0) {
MessageBox("Unsupported image format","Error"); return;

}
fgets(s,255,in);
fscanf(in, "%d%d", &M,&N); fscanf(in, "%d", &L);

for (y=0; y<N; y++)
for (x=0; x<M; x++){
if (fscanf(in, "%d", &i) != 1) {
MessageBox("Unexpected end of file","Error"); return;
}
pDC->SetPixel(x,y,RGB(i,i,i));
if (param == 0) pDC->SetPixel(x,y,RGB(i,i,i));
else pDC->SetPixel(x+M +10,y,RGB(255-i,255-i,255-i));

}
pDC->MoveTo(0,400); pDC->LineTo(100,400);
int j = int(3/5);

fclose(in);


// TODO: add draw code for native data here
}

///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView printing

BOOL CVievimgView::OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo)
{
// default preparation
return DoPreparePrinting(pInfo);
}

void CVievimgView::OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{
// TODO: add extra initialization before printing
}

void CVievimgView::OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/)
{
// TODO: add cleanup after printing
}

///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView diagnostics

#ifdef _DEBUG
void CVievimgView::AssertValid() const
{
CView::AssertValid();
}

void CVievimgView::Dump(CDumpContext& dc) const
{
CView::Dump(dc);
}

CVievimgDoc* CVievimgView::GetDocument() // non-debug version is inline
{
ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CVievimgDoc)));
return (CVievimgDoc*)m_pDocument;
}
#endif //_DEBUG

///////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////
// CVievimgView message handlers

void CVievimgView::OnViewNormal()
{
// TODO: Add your command handler code here

}


МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!!!!
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
0

#4
Потребителят е неактивен   purepoi5on 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 14-December 08
 • Репутация: 0
-Условие:lol:а се напише програма,която въвежда файл със записи съдържащи информация за учениците в един клас(Име,Фамилия,извинени и неизвинени отсъствия).Програмата да извежда:
а)Учениците,на които ще им бъде отнета стипендията(>10 неизвинени).
б)Учениците,които ще бъдат изключени(>15 неизвинени)
в)Учениците,които преминават на индивидуален план(>150 извинени)
г)Да се изведе файла
д)За всяка подточка да се създаде отделна процедура,като процедурите се обединят в меню.
- Език: Паскал

Ето тук имам някакво мое решение но не тръгва както трябва :lol:
Program Kursova;
Type
klas=record
ime,fam:string[30];
izv,neizv:real;
end;
T=file of klas;
Var F:T;
S:klas;
num:integer;
Procedure readrec(S:klas);
begin
write('ime=');read(S.ime);
write('fam=');read(S.fam);
write('izv=');read(S.izv);
write('neizv=');read(S.neizv);
end;
Procedure createfile(F:T);
begin
rewrite(F);
readrec(S);
while not eof(F) do
begin
readln;
write(F,S);
readrec(S);
end;
Close(F);
end;
Procedure writerec(S:klas);
begin
write(S.ime,' ',S.Fam,' ',S.izv,' ',S.neizv);
end;
Procedure stipendia(F:T);
begin
Reset(F);
While not eof(F) do
begin
Read(F,S);
if S.neizv>10.00 then
writerec(S);
end;
close(F);
end;
Procedure izklucheni(F:T);
begin
Reset(F);
While not eof(F) do
begin
Read(F,S);
if S.neizv>15.00 then
writerec(S);
end;
close(F);
end;
Procedure individualenplan(F:T);
begin
Reset(F);
While not eof(F) do
begin
read(F,S);
if S.izv>150.00 then
writerec(S);
end;
close(F);
end;
Procedure writefile (F:T);
begin
Reset(F);
while not eof(F) do
begin
read(F,S);
writerec(S);
end;
close(F);
end;
begin
assign(F,'a.data');
repeat;
writeln('1:Vavedete danni za uchenika');
writeln('2:Izvedi uchenicite bez stipendiq');
writeln('3:Izvedi uchenici koito shte badat izklucheni');
writeln('4:izvedi uchenici na individualen plan');
writeln('5:Izvejdane na fail');
writeln('6:Izhod');
read(num);
case num of
1:createfile(F);
2:stipendia(F);
3:izklucheni(F);
4:individualenplan(F);
5:writefile(F);
6:exit;
end;
until (num=6);
end.
Мнението беше редактирано от purepoi5on: 24.06.09 - 21:25

0

#5
Потребителят е неактивен   mcbreikar 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 10-June 06
 • Репутация: 0
 • Град:East Side
Здравейте. Трябва ми помощ за курсова работа по С, за Visual Studio компилатор. Задачата е:

За група студенти са зададени факултетен номер, оценките по три дисциплини, среден успех. Да се създаде програма, която:
- въвежда информацията за групата студенти, без среден успех;
- изчислява средния успех на всеки един от студентите;
- намира процентното съотношение отличници/слаби студенти;
- намира факултетния омер на студента с най-висок успех.

За сега съм стигнал до тука и забих:

Цитат

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
struct student{
char ime[31]; char EGN[11]; long FN; int oc[3];float sru;
};
FILE *fp;
char fime[31];
student stud;
// vuvejdane na 1 sudent
void readStud(student *st) {
int i;
printf("ime:");gets(st->ime);
printf("egn:");gets(st->EGN);
printf("fak.nomer:");scanf("%ld",&st- >FN);
printf("ocenki po 3 disiplini\n");
for (i=0;i< 3;i++){
printf("Po %d-a disciplina:",i+1);scanf("%d",&st->oc[i]);
}
int j,s=0;
for(j=0;j<3;j++) s+=st->oc[j];
st->sru=s/3.0;
getchar();
}

//izvejdane na studenti
void writeStud(student st) {
int i;
printf("ime: %s\n",st.ime);
printf("egn: %s\n",st.EGN);
printf("fak.nomer:%06ld\n",st.FN);
printf("Ocenki: ");
for (i=0;i<10;i++) printf("%d ",st.oc[i]);
printf("\n");
printf("Sreden uspeh: %4.2f\n",st.sru);
}

// suzdavane na fail
void sazdaj(){
fp=fopen(fime,"w");fclose(fp);
printf("failut e suzdaden!\n");
}
//dobavqne kym failut
void dobavi (){
fp=fopen(fime,"a+b");
char ch;
do {
readStud(&stud);
fwrite(&stud,sizeof(stud),1,fp);
printf("o6te (d/n)?");ch=getchar();getchar();
}while (ch!='n');
fclose (fp);
}
void spisukall() {
int k=0;
fp = fopen(fime,"rb");
fread(&stud,sizeof(stud),1,fp);
while (!feof(fp)) {
writeStud(stud);
k++;
fread(&stud,sizeof(stud),1,fp);
}
fclose(fp);
printf("Namereni: %d\n",k);
}
//glavna programa
main () {
char otg[3];
printf("zadaite ime na failut:");gets(fime);
do {
printf(" Menu\n");
printf(" 1. Suzdavane na nov spisak\n");
printf(" 2. Dobavqne kum spisuka\n");
printf(" 3. Obsht spisuk\n");

printf(" Izbor (0-za krai): ");gets(otg);
switch (otg[0]) {
case '1':sazdaj();break;
case '2':dobavi();break;
case '3':spisukall();break;

}
}while (otg[0]!='0');
}

0

#6
Потребителят е неактивен   radencetoooo2 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 2
 • Регистриран: 20-January 10
 • Репутация: 0

Преглед на мнениеradencetoooo2, на Jan 20 2010, 16:44, каза:

Zdraveite! Imam da sastavq blok sxema na algoritam na tazi zada4a:
Дадена е числовата матрица А [6,6] е реални елементи. Да се изведе матрицата в табличен вид. Да се намери: -средноквадратичното на четните елеминти. Да се отпечата на екрана.
no neznam kak se pravi. Molq nqkoi ako moje da mi pomogne trqbva mi spe6no zada4ata mi e napravena na Pascal eto q i neq

program numbers;

uses crt;

const z = 6;

var
num :array[1..z, 1..z] of integer;
i, j, n:integer;
k:real;

begin
for i:=1 to z do
for j:=1 to z do begin
write('Vuvedete chislo ', '[', i, ']', '[', j, ']:> ');
read(num[i, j]);
end;
clrscr;
for i:=1 to z do
for j:=1 to z do begin
gotoxy(j*9, i);
write(num[i, j]);
end;

k := 0;
n := 0;
for i:=1 to z do
for j:=1 to z do begin
if num[i, j] mod 2 = 0 then begin
k := k+(num[i, j] * num[i, j]);
inc(n);
end;
end;

k := k/n;
k:=sqrt(k);

writeln;
writeln;
writeln('Srednoto kvadratichno na chetnite elementi e: ', k:1:2);

writeln;
writeln;
write

asm
xor ah, ah
int 16H

end;

end.

ako nqkoi moje da mi napravi blok sxemata 6te sam mu mn blagodarna.
Blagodarq vi predvatitelno!!!

ako nqkoi moje da mi q napravi da mi pi6e na skype: radeto90

0

#7
Потребителят е неактивен   martolong 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 225
 • Регистриран: 19-June 07
 • Репутация: 0
 • Град:..somewhere around the world..
Добър ден. Имам една задача, която що -годе съм реализирал, но 2 неща останаха неизпълними и не мога да си обясня как стават, а още по -малко да напиша въпросния код, та ще ви помоля за малко помощ.
Трябва да добавя таймер, към вече създадената от мен игра, който да отброява колко секунди потребителят я играе. /пример: да направя брояч, като този на minesweeper -играта в games на уина ви/. Знам как се слага час, минута, секунди, дати и други, ама това с такъв брояч ми се вижда сложно.
Другото нещо, което съм решил да добавя към въпросната игра е в нова форма на същия проект да има текстово поле, в което да се записва с команден бутон постигнатия резултат -т.е реално времето, за което е изпълнено условието в играта. Как може да стане това. Предполагам има нещо общо с AddItem. Благодаря предварително.
0

#8
Потребителят е неактивен   NikecNikolov 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 28-September 10
 • Репутация: 0
Задача:
За група студенти са зададени име, егн, фак номер. оценките по 10дисциплини, среден успех. да се създаде програма, използваща подпрограми за:
създаване на файл с информация за групата студенти, без да се въвежда ср,успех:
изчисляване на средния успех на всеки един от студентите;
намиране и броя на мъжете с повече от две двойки

достигнал съм до:

Type tipstudent=record
	name: String[30];
	egn: String[9];
	fnum: String[6];
	ocenka:Array[1..10] of byte;
	end;
var FS:File of tipstudent;
	m:Integer;

		{vavejdane na danni za studenta}
Procedure addstud(var st:tipstudent);

var i:integer;
	Begin
	 With st do begin
		write('Vyvedi ime:'); readln(name);
		if(name='exit')then exit;
		write('Vyvedi EGN:'); readln(egn);
		write('Vyvedi F.N.:'); readln(fnum);
		writeln('Vyvedi 10 ocenki:');
		for i:=1 to 10 do read(ocenka[i]);
		end;
		readln;
	 end;

	 {izchislqvane na sredniq uspeh}
Function srus(st:tipstudent):real;

var i,s:integer;
	Begin
	  s:=0;
	  for i:=1 to 10 do s:=s+st.ocenka[i];
	  srus:=s/10;
	end;

	 {otpe4atvane na edin student}
Procedure wrtst(st:tipstudent);

var i:integer;
  b:string[1];
  begin
	 with st do begin
	  writeln('Ime:',name);
	  writeln('EGN:',egn);
	  writeln('F.N.:',fnum);
	  writeln('Ocenki:');
	  for i:=1 to 10 do write(ocenka[i],' '); writeln;
	  writeln('Izchislqvane na sreden uspeh? y/n');
	  readln(B);
	  if(b='y')then writeln('Sreden uspeh:',srus(st):4:2);
	  writeln;
	  end;
	  end;

	 {otpe4atvane na celiq fail}
Procedure prall;

var st:tipstudent;

  Begin
	 Reset(fs);
	 While not EOF(fs) do
	 begin
		 Read(fs,st);
		 wrtst(st);
	 end;
	 close(fs);
  end;

	{syzdavane na prazen fail}
Procedure newfile;

var i:integer;

  Begin
  Rewrite(fs);
  Close(fs);
  Writeln('Failyt e syzdaden!');
  end;

	 {dobavqne na studenti kym faila}

Procedure addstudetofile;

var st:tipstudent;

	Begin
	Writeln('Vavedi ime ili exit za krai');
	reset(fs); seek(fs,filesize(fs));
	Repeat
		 addstud(st);
		 if st.name<>'exit' then write(fs,st);
		 until st.name= 'exit';
		 close(fs);
	end;

Мнението беше редактирано от NikecNikolov: 28.09.10 - 21:44

0

#9
Потребителят е неактивен   BeautifulDirt 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 16-January 12
 • Репутация: 0
 • Пол:Жена
 • Град:Стара Загора
Здравейте:) Много ви моля да ми помогнете.Не мога и не мога да я реша... Задачките са на с#.Ако някой може да помага:


1. От въведен низ от клавиатурата да се намери най-често срещаният символ и да се изведе низа по честота на срещане на символите. При еднакъв брой срещания няма значение кой символ да се изведе предварително.
Например: От низ – “ммпкдсррттмвввпмм”, най-често срещаният символ е “м”.
Низа да се изведе: “мммммвввррттппкдс

Мнението беше редактирано от BeautifulDirt: 17.01.12 - 14:07

0

#10
Потребителят е неактивен   abc1 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 05-January 13
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Здравейте, имам следната курсова задача:
Зададени са N точки Pi в равнината посредством координатите си Xi и Yi. Броят на точките и координатите им да се въведат от текстов файл със съдържание
N
X1 Y1
…….
XN YN
Въведените координати да се изведат контролно на Sheet1 с точност два знака след десетичната точка във вида:
Координати на точките
X Y
X1 Y1
... ...
XN YN
Да се състави матрица А, чиито елементи Aij представляват ъглите между правите 0Pi и 0Pj. Формирането на матрицата да стане в подпрограма. При формирането й да се от¬чете обратната симетрията на матрицата..
Съставената матрица да се изведе на Sheet1 под координатите на точките във вида:
Матрица А
A11 ... ... ... A1N
... ... ... ... ...

AN1 ANN
Да се провери има ли точки с еднакви координати.

Програмата трябва да е на Visual Basic for Applications
:emote_blush:Благодаря предварително
0

#11
Потребителят е неактивен   devastatora 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 759
 • Регистриран: 12-August 04
 • Репутация: 1
 • Град:Selo Sofiq
 • Интереси:Shiroki
Здравейте , моля спешно за помощ с една простичка задача на V.B.

Условието е следното :

Дадени са матриците X(M,N) и Y(N,P), съставени от реални елементи. Да се изведе масива Q(M,P), който се получава по формулата Q=X*Y

Благодаря предварително
:))
0

#12
Потребителят е неактивен   dink01 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1
 • Регистриран: 15-December 15
 • Репутация: 0
 • Пол:Мъж
 • Град:София
Здравейте, имам следната задача на VBA: Да се намери сумата от минимумите по редове в матрицата.Много ще съм благодарен, ако някой ми помогне. Благодаря ви предварелно.
0

#13
Потребителят е неактивен   trn 

 • Група: Потребители
 • Мнения: 1099
 • Регистриран: 30-December 04
 • Репутация: 65
 • Пол:Мъж

Преглед на мнениеdink01, на 15.12.15 - 00:51, каза:

Здравейте, имам следната задача на VBA: Да се намери сумата от минимумите по редове в матрицата.Много ще съм благодарен, ако някой ми помогне. Благодаря ви предварелно.

Function ChoiceSelection(UserRange As Range, MyPrompt As String, MyTitle As String) As Boolean
 Dim TekSel As String
 TekSel = UserRange.Address
 ChoiceSelection = False
 On Error GoTo Canceled
 Set UserRange = Application.InputBox _
    (Prompt:=MyPrompt, _
    Title:=MyTitle, _
    Default:=TekSel, _
    Type:=8)
 ChoiceSelection = True
Canceled:
 On Error GoTo 0
End Function

Function SumMinRow() As Double
 Dim Rng As Range
 Dim MatrixRange As Range 
 Dim SumUslovie As Double
 Dim MyRow As Integer
 Set MatrixRange = Range("$A1:$E5")
 If Not ChoiceSelection(MatrixRange, "Choice Matrix:", "Product Matrix") Then
 MsgBox "Няма избрани данни"
 Exit Function
 End If
 For MyRow = MatrixRange.Row To MatrixRange.Row + MatrixRange.Rows.Count - 1
 Set Rng = Range(Cells(MyRow, MatrixRange.Column), _
      Cells(MyRow, MatrixRange.Column + MatrixRange.Columns.Count - 1))
 SumUslovie = SumUslovie + Application.WorksheetFunction.Min(Rng)
 Next
 SumMinRow = SumUslovie
End Function

0

Споделете тази тема чрез:


Страница 1 от 1
 • Вие не можете да започнете нова тема
 • Вие не може да отговаряте на тази тема

1 потребители четат тази тема
0 регистрирани потребители, 1 гости и 0 анонимни потребители


Data.BG e форум за дискусии. Data.BG не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в дискусиите материали.

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на Data.BG.

Close  Member Login